جناب آقای سعید حجتی

مسئول کمیته داوران هیات فوتبال شمالشرق تهران

بر خود لازم می دانم از زحمات و کوشش جنابعالی و نظم و انضباط در چینش داوری مسابقات فوتبال شمالشرق تهران کمال تشکر و قدر دانی را داشته باشم .


JoomShaper