حضور آقای ملاجعفری و آقای زرگر 

حضور آقای ملاجعفری سرپرست معاونت مدیرکل و آقای زرگر معاون پایگاه قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در هیات فوتبال شمالشرق تهران .96.2.2

روابط عمومی هیات فوتبال شمالشرق تهران

JoomShaper